ایده آلیتی مقالات.

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

لیکن نتوان زبان مردم بستن … (حکایتی از گلستان سعدی)

چشم درد ؛ حکایتی از گلستان سعدی علیه الرحمه

هنر، چشمه ی زاینده است

هنر – حکایتی از گلستان سعدی رحمت الله علیه

اندرز پدر - گلستان سعدی

اندرز پدر

سنگ را بسته اند و سگ را گشاده!

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید