ایده آلیتی مقالات.

نیکوتر آنکه تجارب متقدمان را نمودار عادات خویش گردانیده آید

مار باش یا ماهی

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید