ساده لوح

چه ساده لوح بود وجدانی که با دادن پول خُردی به گدایی در چهارراه، آسوده شد.

«س.م.ط.بالا»

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
13
اشتراک‌گذاری