برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

هموطن

1 مقاله
1
س

سنگ انداز

1 دقیقه زمان مطالعه

بدبختانه هموطنان ما، آن‌ها‌یی که در راه‌های صاف و کوبیده شده راه می‌روند، طوری ساخته شده‌اند که پیوسته در مسیر کسانی که می‌کوشند راه جدیدی باز کنند، سنگ می‌اندازند.