برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

هملت

1 مقاله
1
3 دقیقه زمان مطالعه
0 3

بودن یا نبودن، حرف در همین است، آیا بزرگواری آدمی بیشتر در این است که زخم فلاخن و تیربختِ ستم پیشه را تاب آورد، یا آن که در برابر دریایی فتنه و آشوب سلاح بر گیرد و با ایستادگی خویش بدان همه پایان دهد؟