ایده آلیتی مقالات.

انسان گرگ انسان است

راست می گفت توماس… انسان گرگ انسان است

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید