ایده آلیتی مقالات.

مردی با کبوتر نوشته ی رومن گاری

مردی با کبوتر – نوشته ی رومن گاری با ترجمه ی لیلی گلستان

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید