ایده آلیتی مقالات.

درست نویسی – استفاده از فعل های کوتاه و ساده

درست نویسی – حذف فعل زمانی که تکرار شده باشد

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید