ایده آلیتی مقالات.

چرا مرده پرست و خصم جانیم؟ (غزلیات شمس؛ مولوی)

باز گردد عاقبت این در؟ بلی

جمله خلق جهان در یک کس است

زین همه خاموش کنم صبر و صبر نوش کنم

خاک چه دانست…

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید