ایده آلیتی مقالات.

خرقه رهنِ می و مطرب شد و زنار بماند

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید