ایده آلیتی مقالات.

زین نکوتر خشت نتوانی زدن؟

زین نکوتر خشت نتوانی زدن؟

چرا دوستی گیری که بمیرد؟!

این دروغ نمی توانم گفت

عجب کاری است کار سر معشوق

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید