ایده آلیتی مقالات.

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

گور پدر؛ حکایتی از گلستان سعدی

او می‌کشد قلاب را؛ غزلی از سعدی علیه الرحمه

او می‌کشد قلاب را؛ غزلی از سعدی علیه الرحمه

آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی

عالمان را زر بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزی مده تا زاهد بمانند

خر عیسی گرش به مکه برند؛ چون بیاید هنوز خر باشد

وانکه را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند؛ گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

دوست را چندان قوت مده که اگر دشمنی کُنَد، توانَد

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد؛ غزلی از سعدی علیه الرحمه

زیر پایت گر بدانی حال مور ، همچو حال توست زیر پای پیل (سعدی)

زیر پایت گر بدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل (سعدی)

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید