ایده آلیتی مقالات.

درست نویسی – استفاده از فعل های کوتاه و ساده

درست نویسی – کاربرد صحیح ” علیه ” در جمله

درست نویسی – کاربرد ” به قول معروف ” در جمله

درست نویسی – حذف فعل زمانی که تکرار شده باشد

درست نویسی – نشانه جمع کلمات فارسی

درست نویسی – تأکید و تردید

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید