ایده آلیتی مقالات.

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

خرقه رهنِ می و مطرب شد و زنار بماند

بار عشق و مفلسی صعب است، میباید کشید

سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود

گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

ترسم این قوم که بر دُردکشان می‌خندند…

ما صمد طلبیدیم و او…

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید