تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست – حکیم عمر خیام

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست

«حکیم عمر خیام»

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
24
اشتراک‌گذاری