ایده آلیتی مقالات.

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد ، صبر و آرام تواند به من مسکین داد

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد ، صبر و آرام تواند به من مسکین داد

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

عقل و دل. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

عقل و دل. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

فال حافظ طلب نکرده که امید است مراد باشد

فال حافظ طلب نکرده که امید است مراد باشد

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

خرقه رهنِ می و مطرب شد و زنار بماند

بار عشق و مفلسی صعب است، میباید کشید

سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید