ایده آلیتی مقالات.

کسی انگار فریادهای حادثه را نمی شنود

کسی انگار فریادهای حادثه را نمی شنود

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید