ایده آلیتی مقالات.

جهان سومی ها، جهان اولی ها (مرزهای ناپیدا)

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید