ایده آلیتی مقالات.

جست و جو ؛ سروده‌ای از شل سیلورستاین (ترجمه رضی هیرمندی)

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید