ایده آلیتی مقالات.

فناوری. پطروس نیستیم و طوفان تغییر مغزها قابل پیشگیری نیست

فناوری. پطروس نیستیم و طوفان تغییر مغزها قابل پیشگیری نیست

دنیای مجازی ؛ گاهی خیلی شور، گاهی بی نمک

به فکر خودت باش

به فکر خودت باش ! – Think For Yourself

RFID - شناسایی مبتنی بر فرکانس های رادیویی

RFID – شناسایی مبتنی بر فرکانس های رادیویی

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء (Internet of Things) – همه چیز در کنترل شماست

دیگران را فراموش نکنیم

دیگران هم هستند؛ آنها را فراموش نکنیم

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید