ایده آلیتی مقالات.

يامن اسمه دواء وذكره شفاء

دوای این درد، دیازپام نیست

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید