برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

آدمیان

2   مقاله
2
و

ویژگی آدمیان

1 دقیقه زمان مطالعه

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان.