سلام, من س.م.ط.بالا هستم

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ایده آلیتی مقالات.

موسم ورع و روزگار پرهیز است

قطار

حافظ این خرقه بینداز

خدای گدا

خرقه زهد

کنون به آب می لعل خرقه می‌شویم

خرقه می آلود – یک شوخی کوچک با حافظ

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید