ایده آلیتی مقالات.

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ سروده شل سیلورستاین

پرسش از گورخر (Zebra Question)؛ شل سیلورستاین

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید