برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

نقد اجتماعی

9   مقاله
9
3 دقیقه زمان مطالعه
1 6

حتی تصور قرار گرفتن در چنین شرایطی بسیار دلهره آور است. همان شرایط توصیف شده در رُمان…