برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

ضمیر

1 مقاله
1
ض

ضمیر

1 دقیقه زمان مطالعه

ضمیر خودآگاه من، ضمیر ناخودآگاهم را نقض می کند و من نمیدانم به کدام ساز … «س.م.ط.بالا»