برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

سنگ آسیا

1 مقاله
1
2 دقیقه زمان مطالعه
0 3

و من روزهاست که دچار سکون شده ام. محدود به چرخشی دوار در جغرافیایی به مساحت چند متر مربع. حالا بهتر از هر زمان دیگر درک می کنم حال آن درازگوشی که بسته شده به سنگ آسیا.