برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

دست

2   مقاله
2
د

دست

1 دقیقه زمان مطالعه

دست فروش، دستهایش را فروخت و هنوز نمی تواند یک دست لباس نو بخرد… «س.م.ط.بالا»