ایده آلیتی مقالات.

سلام بر حسین علیه السلام

حسین علیه السلام هنوز تنهاست

جنگ آوار می شود روی سَرَت

جنگ آوار می شود روی سَرَت – روایتی خیالی از آغاز جنگی واقعی

گمشده، چیزی به غیر از مرگ و زندگی در زمان

گمشده – چیزی به غیر از مرگ و زندگی

عدم تحقق یک جامعه ی انسانی

شکست – نتیجه تلاش ها برای ساخت جامعه انسانی

ساختمان – اشاره ای به ساخت و سازهای دیوانه رنگ

حکیم و خر ملا نصرالدین

اشتباهِ تایپی، آبروی رفته و نزاع مجازی

حاشیه فرای متن

آماده خوری ؛ آغاز انحطاط جامعه از نگاه شهید دکتر بهشتی

آماده خوری ؛ آغاز انحطاط جامعه از نگاه شهید دکتر بهشتی

يامن اسمه دواء وذكره شفاء

دوای این درد، دیازپام نیست

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید