ایده آلیتی مقالات.

ما گفتیم پارادوکس؛ شما هم بگو پارادوکس …

معادله ی آب و خون

تاکسیران

تاکسیران

آنجا ؛ جایی که پای هیچ آدم به آن نرسد

آنجا که پای هیچ آدم به آن نرسد

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و آبکش ها

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و آبکش ها

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم...

ساخت ایران . Made In Iran . هنوز هم می توانیم بسازیم…

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند

کودکان با هزاران امید به این دنیا آمدند اما …

دنیای مجازی ؛ گاهی خیلی شور، گاهی بی نمک

سر و ته : ماجرایی از خیابان های شهر

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید