ایده آلیتی مقالات.

شما تنها دو انتخاب دارید

شما تنها دو انتخاب دارید!!!

تنهایی ؛ ناگزیر رخ می دهد

تنهایی ؛ ناگزیر رخ می دهد

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها

آدم و غیر از آن. این مطلب: آدم ها و گربه ها

شجاعت داشته باش؛ جایی برای ترسوها نیست!!

شجاعت داشته باش؛ جایی برای ترسوها نیست!!

نقاشی خالی نیست؛ می دانم تو هستی

نقاشی خالی نیست؛ می دانم تو هستی

دندانپزشکی و یک پیشنهاد کمی تا قسمتی ابلهانه

دندانپزشکی و یک پیشنهاد کمی تا قسمتی ابلهانه

تیر …

بینایی ؛ ما چرا می بینیم؟ ما چه را می بینیم؟

بینایی ؛ ما چرا می بینیم؟ ما چه را می بینیم؟

گوسفندان فاتح یا رستگاری در قله؛ در ستایش هدف

گوسفند فاتح یا رستگاری در قله

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید