برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

خرقه حافظ

22   مقاله
22

خرقه ی حافظ مجموعه ای از اشعار لسان الغیب هستند که واژه ی خرقه در آنها به کار رفته است.