ایده آلیتی مقالات.

گره از کار فروبسته ی ما بگشایند

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

ترسم این قوم که بر دُردکشان می‌خندند…

ما صمد طلبیدیم و او…

خم ابروی ساقی

فکر بد نامی مکن

موسم ورع و روزگار پرهیز است

حافظ این خرقه بینداز

خرقه زهد

کنون به آب می لعل خرقه می‌شویم

بایگانی‌ها

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید