لیکن نتوان زبان مردم بستن … (حکایتی از گلستان سعدی)

چیزهایی هست که باید نوشت ....

پاسخ دادن به mary لغو پاسخ

ارسال دیدگاه به عنوان یک کاربر مهمان.

  1. احساس آسیب دیدگی رانپذیرید تا آسیب خود به خود ناپدید شود.
    مارکوس اورلیوس

خواندن بعدی

نیکوتر آنکه تجارب متقدمان را نمودار عادات خویش گردانیده آید

سایدبار کناری

ایده آلیتی

لوگو

درباره ایده آلیتی

سعی می کنم مطالبی را منتشر کنم که می توانند ما را به فکر وادار کنند و ارزش اندیشیدن را داشته باشند.

مرا دنبال کنید