نه سایه دارم و نه بَر، بیفکنندم و سزاست
اگر نه بر درختِ تَر کسی تبر نمی زند
«هوشنگ ابتهاج»

دسته بندی شده در: