تبر – بر درختِ تَر کسی تبر نمی زند

تَبَر - بر درختِ تَر کسی تبر نمی زند

نه سایه دارم و نه بَر، بیفکنندم و سزاست
اگر نه بر درختِ تَر کسی تبر نمی زند
«هوشنگ ابتهاج»

4
اشتراک‌گذاری
https://ideality.ir/?p=869
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....

ارسال پاسخ