تبر – بر درختِ تَر کسی تبر نمی زند

س.م.ط.بالا
تَبَر - بر درختِ تَر کسی تبر نمی زند

نه سایه دارم و نه بَر، بیفکنندم و سزاست
اگر نه بر درختِ تَر کسی تبر نمی زند
«هوشنگ ابتهاج»

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
4
اشتراک‌گذاری

قمارباز

س.م.ط.بالا
خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بنماند هیچش الا …

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
8
اشتراک‌گذاری

بیش و کم

س.م.ط.بالا
اندوه بیش و کم چه خوری

خسته شدیم؛ از بَس برای بیش و کم ، غم خوردیم …

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
13
اشتراک‌گذاری

سیلاب نپرسد که در خانه کدام است

س.م.ط.بالا
عشق از ره تکلیف به دل پا نگذارد

عشق حادثه ای است که دیگر اتفاق نخواهد افتاد؛ از آن زمان که آدم یاد گرفت چگونه “سَد” بسازد …

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
14
اشتراک‌گذاری

در آن دم که غمی رو به تو آرد

س.م.ط.بالا
خوش باش در آن دم که غمی رو به تو آرد

غم هایی هست که تنها می توان لبخند زد بهشان…

ثبت نظر و مشاهده نظر دیگران
10
اشتراک‌گذاری
  • 1
  • 2