بر عهده گرفتن مسئولیت و امور زندگی به این معناست که هرگز دیگری را برای هیچ کاری، از به دنیا آمدن تان گرفته تا انجام کارهای روزمره یا داشتن احساسی خاص سرزنش نکنید. حتی اوف هم نگویید.

سوزان جفرز

بهتر است خود را پاک و روشن نگاه داری؛ تو همان پنجره ای که باید دنیا را از آن ببینی.

جرج برناردشاو

من از ننگ خویش سخن می‌گویم. باشد که دیگران از ننگ‌هایشان بگویند.

برتولت برشت

تلاش کردم خدا را بخندانم، خدا نخندید

تلاش کردم خدا را خشمگین کنم، خدا خندید

لوییجی یانوتسی

ناآگاهی از شرارت های آینده و فراموشی شرارت های گذشته، مآل اندیشی کریمانه ی طبیعت است که ما با آن ملغمه ی روزهای ناچیز و پُر شرارت خویش را بر خود گوارا می کنیم و آن گاه، احساسات نجات یافته ی ما دیگر به خاطرات مقطع باز نمی گردد و اندوه های ما بر حاشیه ی تکرار، خام باقی نمی ماند.

سِر توماس براون

وقتی نابغه ای حقیقی در دنیا پیدا می شود می توانید او را از این نشانه بشناسید: تمام ابلهان علیهش متحد می شوند.

جانتن سویفت (Jonathan Swift)

اصل و اساسی که تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یکسان دارند، این است: کسی را نیازار و هر چه می توانی به دیگران یاری برسان.

آرتور شوپنهاور

جایی که زندگی جریان داشته باشد، مرگ هم وجود دارد. این زندگی کردن است که سخت است نه مردن. هر چه زندگی سخت تر می‌شود، اراده برای زندگی قوی تر می‌شود. و هر چه ترس از مرگ بیشتر می‌شود تقلا برای زنده ماندن افزایش می‌یابد.

مو یان

سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست.

سعدی

من می خواهم صحنه هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه دار کند و به خطر بیندازد. می توانی نگاه نکنی، می توانی خاموش کنی، می توانی هویت خود را پنهان کنی، مثل قاتل ها، اما نمی توانی جلو حقیقت را بگیری، هیچ کس نمی تواند.

کاوه گلستان