ابزارهای فرهنگی – جمله ای کوتاه از فردریش نیچه

س.م.ط.بالا

ما به دوره ای تعلق داریم که فرهنگ را این خطر تهدید می کند که با ابزارهای فرهنگی نابودش سازند.

فردریش نیچه
http://ideality.ir/?p=1088
لینک کوتاه این مطلب
س.م.ط.بالا
س.م.ط.بالا

چیزهایی هست که باید نوشت ....